Štatút súťaže

“Súťaž o tri kožené opasky.“

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Martin Hoffelder

Sídlo: Predná Huta 1614/10, 05201, Spišská Nová Ves

IČO: 54708737

IČ DPH: SK1128363555

Termín konania súťaže:

Súťaž sa uskutoční v období od 25.5.2023 - 30.5.2023

V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže:

Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má tvralé bydlisko na územi Slovenskej republiky. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba, ktorá nemá trvalé bydlisko na území Slovenska.

Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby dal oprávnený účastník súťaže "like" na súťažný príspevok a do komentára pod príspevkom napísal, ktorý opasok z najnovšej kolekcie by si želal vyhrať.

Výhra:

Výhrou v súťaži budú 3 rôzne kožené opasky značky HOFFE. Hodnota výhry bude závisieť od vybraného produktu. ( Nepeňažné ceny alebo výhry sú oslobodené od dane z príjmov v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru, okrem ceny zo športových súťaží prijatej daňovníkom, ktorého športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov. )

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre:

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú vyžrebovaní traja víťazi spomedzi platne prihlásených účastníkov losovaním, ktoré zaznamenáme a zverejníme na našej instagram-ovej stránke. Víťazi budú tiež priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak niektorý z víťazov nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Spôsob odovzdania výhry:

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov:

https://hoffe.sk/pages/ochrana-osobnych-udajov

Záverečné ustanovenia:

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook Ireland Ltd ( Instagram ) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook Ireland Ltd ( Instagram ) takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.  

V Spišskej Novej Vsi, dňa 25.5.2023